Basisschool De Linde : een zorgbrede school

Geschreven door Joris Evens

 Als school dienen wij een zorgbeleid uit te stippelen om elk kind dat je toevertrouwd wordt optimale ontwikkelingskansen te bieden. Hiervoor is er een zorgstructuur ontwikkeld waarin wordt beschreven op welke manier je als school deze zorg invult. Binnen De Linde hebben we deze structuur opgebouwd in de vorm van een piramide. De piramide toont visueel in welk zorgniveau het kind zit.

Zorg wordt in eerste instantie aangeboden door de klasleerkracht zelf. Wanneer de  problemen/zorgen van leerlingen te groot worden, kan de lkr. de hulp van de zorgcoördinator inroepen.  De klasleerkracht geeft aan welke hulp er geboden is, waar de zorg zit en spreekt dan samen met de zorgcoördinator af welke zorg hij verwacht en op welke wijze.  Dit kan zowel in de eigen klas, in kleine groepen, individueel of in de zorgklas en dit zowel leerinhoudelijk (wiskunde en taal voor het lager en competenties voor de kleuters) als socio- emotioneel (gevoelens).

Wanneer er zorg wordt geboden (vanaf fase 1: verhoogde zorg) door de zorgcoördinator, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht via een brief.

We leggen in de onderstaande tekst kort de inhoud van ieder niveau uit.

·         FASE 0 / BREDE BASISZORG

De leerkracht zorgt ervoor dat iedere leerling zich goed voelt in de klas (welbevinden) en zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. De leerkracht past zijn/haar klasorganisatie aan en houdt hierbij rekening met het tempo,              de mogelijkheden en de achtergrond van de leerling. De klastitularis draagt dus zorg voor de organisatie en de uitvoering van deze basiszorg (cfr. klastitularis = spilfiguur) in zijn/haar klas. 

 

De uitleg van de leerkracht aan het begin van de les wordt zo kort mogelijk gehouden zodat daarna individueel of in groepjes kan gewerkt worden. Indien nodig roept de leerkracht de hulp van de zorgleerkracht in.

 

·         FASE 1 / VERHOOGDE ZORG

Voor leerlingen die meer hulp nodig hebben passen we de opdrachten, taken, (leer) activiteiten of materialen aan. De leerkracht schakelt hierbij frequenter de hulp van de zorgcoördinator in en brengt hiervan de ouders op de hoogte via een brief. De zorg wordt bij voorkeur binnen de klascontext gerealiseerd.

 

·         FASE 2 / UITBREIDING VAN ZORG

Voor een kleinere groep leerlingen is er een uitbreiding van de zorg nodig. Dit houdt in dat de leerling intensiever en meer individueel wordt begeleid. Er wordt een overleg (MDO) georganiseerd tussen de klaslkr., zorglkr, de ouders en het CLB waarbij afspraken gemaakt worden over de begeleiding van het kind. Vanaf nu wordt er op regelmatige basis samen gezeten om de gemaakte afspraken te evalueren.

 

·         FASE 3 / OVERSTAP NAAR SCHOOL OP MAAT 

Soms hebben de inspanningen die je op school doet niet het gewenste resultaat: de leerling functioneert niet beter, voelt zich helemaal niet goed op school, de ontwikkeling stagneert. Wanneer onze school niet meer of onvoldoende kan inspelen op de specifieke behoeften van een leerling kan het advies voor een overstap naar een andere school zich opdringen. Samen met de ouders wordt er gezocht naar een school die daaraan kan beantwoorden.