Inschrijven nieuwe leerling

Inschrijven voor het schooljaar 2019 – 2020

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep/ leerjaar.

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2017 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2019-2020) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

  • Recht op voorrang bij inschrijving.
  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 11 maart 2019
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 25 maart 2019

Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school. U kan pas een afspraak maken voor inschrijving vanaf de eerste dag van de periode die voor uw kind van toepassing is.

 LET OP ! Kinderen geboren na 25 november 2017 en voor 1 januari 2018 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2020. 

  • Start inschrijvingsperiode

 Vanaf maandag 1 april 2019 om 8.45 uur kunnen de kinderen ingeschreven worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.  

Er zal een infoavond doorgaan op woensdag 27 februari om 19.30u in de eetzaal van ‘t Lindepaadje.

 

INSTAPDATA 2019-2020

Kinderen geboren tot en met

Stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

2 maart 2017

de zomervakantie

Maandag 2 september 2019

4 mei 2017

de herfstvakantie

Maandag 4 november 2019

6 juli 2017

de kerstvakantie

Maandag 6 januari 2020

3 augustus 2017

de teldag

Maandag 3 februari 2020

2 september 2017

de krokusvakantie

Maandag 2 maart 2020

20 oktober 2017

de paasvakantie

Maandag 20 april 2020

25 november 2017

Hemelvaart

Maandag 25 mei 2020

 

Maximumcapaciteit van de school

De school heeft voor het schooljaar 2019-2020 een maximumcapaciteit vastgesteld  per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2019-2020

 

 

Maximumcapaciteit lagere school 2019-2020

 

 

 

I N S C H R I J V E N (algemen info)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project, het schoolreglement en

de engagementsverklaring.(Deze informatie kan u o.a. op deze website terugvinden)

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap of relatie aantoont met diegene door wie het kind ingeschreven wordt.

Door de interne structuur van onze school (kleuterschool en lagere school)is het noodzakelijk om kleuters die de overstap naar het eerste leerjaar maken, opnieuw in te schrijven voor de periode van het lager onderwijs.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

KLEUTERSCHOOL

De kleuter moet de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter effectief ingeschreven in het stamboekregister en kan dan vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in school en opgenomen worden in het afwezigheids-/aanwezigheidsregister van de klas.

Instapdata voor kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- de eerste schooldag van februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie;

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de

school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

LAGERE SCHOOL

De leerling moet 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

*Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden: zie schoolreglement blz.2

HOE INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL?

ALTIJD OP AFSPRAAK

Telefoon schoolsecretariaat 011/642 641  

- elke schooldag tijdens en na de schooluren

-  tijdens de zomervakantie: de eerste en laatste week tussen 10.00u en 12.00u

MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING

Officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

- ALTIJD de SIS-kaart van de in te schrijven kleuter of leerling.

- Anders trouwboekje of geboortebewijs of formulier gezinssamenstelling of reispas of

inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Bij schoolverandering: Naam, adres en telefoonnummer van de school.

 

Indien slechts één ouder de inschrijvingsdocumenten ondertekent, verklaart ondergetekende ouder t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.