Inschrijven nieuwe leerling 2022-2023

Artikelindex

 

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep, leerjaar of vestigingsplaats.

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2020 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2022-2023) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

Recht op voorrang bij inschrijving.

  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben , hebben ook recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022.
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 21 maart 2022

Wij vragen ouders (die recht hebben op voorrang) om vanaf 10/01 langs het secretariaat te komen met de kids-id of ISI+ kaart van uw kind. Er wordt een kopie gemaakt zodat onze secretariaatsmedewerker de administratie in orde kan maken. Vervolgens zal er tusen 7 en 18 maart 2022 een afspraak worden gemaakt om de inschrijving in orde te brengen. Omwille van de coronamaatregelen vragen we wel om eerst zich aan te melden door te bellen aan de grote zwarte schuifpoort aan het secretariaat. 

Start inschrijvingsperiode

  • Vanaf maandag 28 maart 2022 om 8.45 uur kunnen de kinderen ingeschreven worden zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.  

LET OP ! Kinderen geboren na 23 november 2020 en voor 1 januari 2021 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2023. 

Na het invullen van dit formulier brengen we u tijdig op de hoogte of de infoavond fysiek of digitaal zal plaatsvinden. Indien digitaal zal u een link ontvangen.  

De school heeft voor het schooljaar 2022-2023 een maximumcapaciteitvastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school. Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

Maximumcapaciteit kleuterschool 2022-2023

Geboortejaar

2020

2019

2018

2017

Vloeterstraat

100 lln

100 lln

75 lln

75 lln

 

Maximumcapaciteit lagere school 2022-2023

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

75 lln

         

Lindepaadje

 

75 lln

100 lln

75 lln

  75 lln

75 lln

 

 

 

I N S C H R I J V E N (algemen info)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project, het schoolreglement en

de engagementsverklaring.(Deze informatie kan u o.a. op deze website terugvinden)

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap of relatie aantoont met diegene door wie het kind ingeschreven wordt.

Door de interne structuur van onze school (kleuterschool en lagere school)is het noodzakelijk om kleuters die de overstap naar het eerste leerjaar maken, opnieuw in te schrijven voor de periode van het lager onderwijs.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

KLEUTERSCHOOL

De kleuter moet de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter effectief ingeschreven in het stamboekregister en kan dan vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in school en opgenomen worden in het afwezigheids-/aanwezigheidsregister van de klas.

Instapdata voor kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- de eerste schooldag van februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie;

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de

school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

LAGERE SCHOOL

De leerling moet 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

HOE INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL?

ALTIJD OP AFSPRAAK

Telefoon schoolsecretariaat 011/642 641  

- elke schooldag tijdens en na de schooluren

-  tijdens de zomervakantie: de eerste en laatste week tussen 10.00u en 12.00u

MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING

Officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

- ALTIJD de Kids-id of ISI+ kaart meebrengen van de in te schrijven kleuter of leerling.

- Anders trouwboekje of geboortebewijs of formulier gezinssamenstelling of reispas of

inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Bij schoolverandering: Naam, adres en telefoonnummer van de school.

Indien slechts één ouder de inschrijvingsdocumenten ondertekent, verklaart ondergetekende ouder t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.