Inschrijven nieuwe leerling 2021-2022

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep, leerjaar of vestigingsplaats.

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2019 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2021-2022) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

Recht op voorrang bij inschrijving.

  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben , hebben ook recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021.
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 15 maart 2021

Wij vragen ouders om vanaf 4/01 langs het secretariaat te komen met de kids-id of ISI+ kaart van uw kind. Er wordt een kopie gemaakt zodat onze secretariaatsmedewerker de administratie in orde kan maken. Vervolgens zal er tusen 1 en 12 maart 2021 een afspraak worden gemaakt om de inschrijving in orde te brengen.

Start inschrijvingsperiode

  • Vanaf maandag 22 maart 2021 om 8.45 uur kunnen de kinderen ingeschreven worden zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.  

LET OP ! Kinderen geboren na 30 november 2019 en voor 1 januari 2020 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2022. 

Er zal een infoavond doorgaan op woensdag 12 mei 2021 om 20.00 uur. Deze infoavond zal digitaal plaatsvinden. Gelieve volgend formulier in te vullen: https://forms.gle/L5ZqvaBPQjvRirkk8   (Ouders die reeds een kind op school hebben, moeten de infoavond niet meer volgen).

Na het invullen van dit formulier ontvangt u een link. Deze link geeft u woensdag 12 mei toegang tot het digitale infomoment.

De school heeft voor het schooljaar 2021-2022 een maximumcapaciteitvastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school. Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

Maximumcapaciteit kleuterschool 2021-2022

Geboortejaar

2019

2018

2017

2016

Vloeterstraat

100

75

75

75

Grachtstraat

30 kleuters voor de volledige vestiging

 

Maximumcapaciteit lagere school 2021-2022

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

75 leerlingen

         

Lindepaadje

 

100

75

75

  75

100

 

https://lh3.googleusercontent.com/mmJhdLdyOqMhiH0FGOs5KwqxKAFUYcOPiedn5ETtfMm8RqksvKVfxWPiTriVbJWKjOZdmjMPgqe0r7wKGt4zUL54GzCVDVI5MH06uyHR35XCq7b1tGkugqa3Xx7iaDvkcBu96pOo

 

I N S C H R I J V E N (algemen info)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project, het schoolreglement en

de engagementsverklaring.(Deze informatie kan u o.a. op deze website terugvinden)

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap of relatie aantoont met diegene door wie het kind ingeschreven wordt.

Door de interne structuur van onze school (kleuterschool en lagere school)is het noodzakelijk om kleuters die de overstap naar het eerste leerjaar maken, opnieuw in te schrijven voor de periode van het lager onderwijs.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

KLEUTERSCHOOL

De kleuter moet de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter effectief ingeschreven in het stamboekregister en kan dan vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in school en opgenomen worden in het afwezigheids-/aanwezigheidsregister van de klas.

Instapdata voor kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- de eerste schooldag van februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie;

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de

school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

LAGERE SCHOOL

De leerling moet 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

*Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden: zie schoolreglement blz.2

HOE INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL?

ALTIJD OP AFSPRAAK

Telefoon schoolsecretariaat 011/642 641  

- elke schooldag tijdens en na de schooluren

-  tijdens de zomervakantie: de eerste en laatste week tussen 10.00u en 12.00u

MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING

Officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

- ALTIJD de Kids-id of ISI+ kaart meebrengen van de in te schrijven kleuter of leerling.

- Anders trouwboekje of geboortebewijs of formulier gezinssamenstelling of reispas of

inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Bij schoolverandering: Naam, adres en telefoonnummer van de school.

Indien slechts één ouder de inschrijvingsdocumenten ondertekent, verklaart ondergetekende ouder t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.


Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep, leerjaar of vestigingsplaats.

 

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2018 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2020-2021) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

 Recht op voorrang bij inschrijving.

  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van maandag 2 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 4 mei 2020

Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school. U kan pas een afspraak maken voor inschrijving vanaf de eerste dag van de periode die voor uw kind van toepassing is.

 Start inschrijvingsperiode

Momenteel zijn de inschrijvingen nog lopende voor het schooljaar 2020-2021 en kinderen geboren in het jaar 2018. Gelieve voor inschrijvingen eerst telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat op 011642641

LET OP ! Kinderen geboren na 17 november 2018 en voor 1 januari 2019 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2021. 

 

INSTAPDATA 2020-2021

Kinderen geboren tot en met

Stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

1 maart 2018

de zomervakantie

Dinsdag 1 september 2020

9 mei 2018

de herfstvakantie

Maandag 9 november 2020

4 juli 2018

de kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021

1 augustus 2018

de teldag

Maandag 1 februari 2021

22 augustus 2018

de krokusvakantie

Maandag 22 februari 2021

19 oktober 2018

de paasvakantie

Maandag 19 april 2021

17 november 2018

Hemelvaart

Maandag 17 mei 2021

Is uw kind later geboren?

Dan kan het pas instappen schooljaar 2021-2022.

 

Maximumcapaciteit van de school

De school heeft voor het schooljaar 2020-2021 een maximumcapaciteit vastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2020-2021

Geboortejaar

2018

2017

2016

2015

Vloeterstraat

100

75

75

75

Grachtstraat

30 kleuters voor de volledige vestiging

 

Maximumcapaciteit lagere school 2020-2021

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

100 leerlingen

 

 

 

 

 

Lindepaadje

 

75

75

75

100

75